Witamy na Oficjalnej stronie PMR Sp. z o.o. w Przyworach

Przedsi?biorstwo Mechanizacji Rolnictwa powsta?o w roku 1962, page od pocz?tku swojej dzia?alno?ci zajmuje si? naprawami silników spalinowych i ?wiadczeniem us?ug zwi?zanych z motoryzacj?.

PMR Przywory

Przedsi?biorstwo nasze od 1992 roku po przekszta?ceniu w Spó?k? z o.o. sukcesywnie rozszerza?o wachlarz ?wiadczonych us?ug, about it zajmuj?c si? naprawami silników spalinowych dieslowskich, what is ed benzynowych, naprawami wózków wid?owych, samochodów dostawczych i ci??arowych, sprz?tu budowlanego.

Du?? cz??? naszej dzia?alno?ci stanowi? us?ugi motoryzacyjne: naprawy pomp wtryskowych, systemów Common Rail, g?owic silników, szlifowanie wa?ów korbowych, szlifowanie cylindrów itp.

Zajmujemy si? tak?e wykonywaniem prac w zakresie spawalnictwa (spawanie aluminium, ?eliwa) i obróbki wiórowej metali i tworzyw

Dysponujemy dobrze wyposa?onym parkiem maszynowym, wykszta?con? kadr? techniczn? i do?wiadczonymi pracownikami produkcyjnymi.

O wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug ?wiadcz? uzyskane autoryzacje.

Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug…

Zarz?d i Pracownicy